Privacy statement


Privacy voorwaarden

 

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van Stichting Natuurcollectieven Nederland (NCN) ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66953359. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking van de gegevens van deelnemers door NCN en de Natuurcollectieven die zijn aangesloten bij NCN (zie bijlage).

Waar in de rest van dit document NCN staat worden ook (of soms expliciet) de Natuurcollectieven bedoeld.

NCN respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. NCN zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

NCN zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het aanvragen van uw SNL beheervergoeding en de instandhouding van de beschikking daarvan. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met een Natuurcollectief te kunnen sluiten.

 

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

NCN heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:
• De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak
• De betrokkene wordt bij aanmelding toestemming gevraagd voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacy voorwaarden:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoon / mobiel
• E-mail
• Geboortedatum
• Geslacht
• BSN
• Bankrekeningnummer
• Machtigingen

 

Verzameling van persoonsgegevens

NCN stelt deelnemers in staat om deel te nemen aan de subsidieregeling SNL. NCN vraagt namens deelnemers de subsidie aan. De deelnemers sluiten hiervoor een overeenkomst met het betreffende Natuurcollectief. NCN verzamelt en verwerkt de gegevens die hier voor nodig zijn.

 

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

NCN kan uw persoonsgegevens aan organisaties verstrekken die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

NCN zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden.

NCN zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

NCN werkt samen met externe partijen, dit zijn onder andere Stichting Part-Ner en de provincies waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens.

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

NCN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. NCN bewaart uw persoonsgegevens zolang de overeenkomst met de deelnemer van kracht is. Als de overeenkomst wordt beëindigd bewaart NCN uw persoonsgegevens nog gedurende een periode van maximaal 84 maanden.

 

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht NCN te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met NCN via tineke.devries@part-ner.nl of per brief naar NCN, Mardyk 23 8581 KG Elahuizen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Natuurcollectief waar u bij bent aangesloten. De contactgegevens vindt u in de bijlage. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van de privacy voorwaarden

NCN kan deze privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. De meest recente versie vindt u op onze website www.natuurcollectieven.nl

 

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Tineke de Vries (secr. NCN); M 06 41879941; E tineke.devries@part-ner.nl

 

Cookie beleid

NCN plaatst alleen functionele Cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.
 


Bijlage

Natuurcollectieven die aangesloten zijn bij NCN

NC Fryslân
KVK 63186772
E: info@natuurcollectieffryslan.nl

NC Groningen
KVK 66965632
E: tineke.devries@part-ner.nl

NC Drenthe
KVK 66965594
E: info@natuurcollectiefdrenthe.nl

NC Noord West Overijssel
KVK 66927803
E: info@natuurcollectiefnoordwestoverijssel.nl

NC Overijssel
KVK 66965608
E: tineke.devries@part-ner.nl

NC Gelderland
KVK 66815932
E: info@natuurcolllectiefgelderland.nl

NC VALA
KVK 66953693
E: info@natuurcollectiefvala.nl

NC Brabant
KVK 63856123
E: info@natuurcollectiefbrabant.nl

NC Limburg
KVK 66925940
E: info@natuurcollectieflimburg.nl

NC Zeeland
KVK 66765501
E: NCZ@riednesse.nl

NC Zuid Holland
KVK 66965543
E: tineke.devries@part-ner.nl

NC Utrecht
KVK 63778904
E: info@natuurcollectiefutrecht.nl

NC Noord Holland
KVK 67457584
E: info@natuurcollectiefnoordholland.nl