Natuurcollectief Noord West Overijssel


Natuurcollectief Noord West Overijssel (NCNWO)

Het Natuurcollectief Noord West Overijssel is opgericht vanuit riettelersvereniging 'De Wieden', maar is een volledig zelfstandige vereniging die toegankelijk is voor alle particuliere eigenaren van natuurgronden en/of water. Het werkgebied is de kop van Overijssel met als zuidelijke grens het Meppelerdiep en het Zwarte Water.

Het Collectief is opgericht om het voor particuliere natuurbeheerders in de kop van Overijssel mogelijk te maken om voor een beheervergoeding door de provincie in aanmerking te komen. Hiervoor is een vereniging opgericht onder de naam Natuurcollectief Noord West Overijssel. De provincie heeft de eisen veranderd per 2017. Elke aanvraag voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) moet voortaan betrekking hebben op een – gezamenlijk - gebied van minimaal 75 ha. Met een collectieve aanvraag van meerdere particuliere natuurbeheerders wordt deze ondergrens ook gehaald. Om voor een beheervergoeding in het kader van de SNL in aanmerking te komen, is bovendien certificering verplicht. Elke individuele deelnemer dient een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL te hebben. Via het Natuurcollectief Noord West Overijssel kan individuele certificering via Part-Ner worden verkregen. De eigenheid en zelfstandigheid van de deelnemers staat voorop. Tegelijk is het van belang de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk houden.


Wilt u informatie ontvangen dan kunt u die aanvragen via info@natuurcollectiefnoordwestoverijssel.nl.

NoordWestOverijssel

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Noord West Overijssel kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Wij werken samen met: