Natuurcollectief VALA


Natuurcollectief VALA

Natuurcollectief VALA is opgericht voor particuliere natuurbeheerders met een natuurgebied waarvoor niet zelfstandig natuursubsidie kan worden aangevraagd. De Provincie Gelderland heeft de voorwaarden voor SNL veranderd met ingang van 1 januari 2017. Elke aanvraag voor Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) dient een minimale omvang te hebben van 150 ha.

Met een collectieve aanvraag wordt deze drempel gehaald. Om voor de beheervergoeding in aanmerking te komen, is bovendien certificering als natuurterrein beheerder verplicht. Iedere individuele deelnemer dient een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL te hebben. Via het Natuurcollectief VALA kan individuele certificering worden aangevraagd. Deze wordt ondergebracht bij Part-Ner, de organisatie die de certificering behartigt. De eigen inbreng en zelfstandigheid staan voor iedere deelnemer voorop, dit komt tot uiting in het Individuele Kwaliteitshandboek dat onderdeel uitmaakt van de certificering. Tegelijk is het van belang de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden.


De oprichters van het Stichting Natuurcollectief VALA zijn:

Dick Looman, voorzitter, melkveehouder te Zelhem. Dick is 10 jaar voorzitter geweest van Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt en is de initiator achter VALA.

Jacques Duivenvoorden, secretaris. Jacques heeft zijn sporen verdiend in het agrarische natuurbeheer bij Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt en als secretaris van Natuurlijk Platteland Oost. Is projectleider bij het herstel van het voormalige militaire oefenterrein “Gorsselse Heide”, 115 ha groot.

Jan Makkink, penningmeester. Jan is jarenlang betrokken bij Agrarische Natuurvereniging PAN te Aalten en Winterswijk.

Joop Spijkers, bestuurslid. Joop is secretaris van Stichting Marke Vragender Veen. Deze Stichting heeft het beheer over een Vragender Veen, een natuurgebied van ca. 110 ha in de Achterhoek.


Natuurcollectief VALA wil in de hele Provincie Gelderland het collectief zijn voor particuliere grondeigenaren.

Projectleider bij het Natuurcollectief VALA is Gerard de Ruiter. Bij hem kunt u terecht over vragen over de subsidie en voorwaarden.

Natuurcollectief VALA heeft tot doel:

De biodiversiteit te vergroten en waar mogelijk de biotopen robuuster te maken in samenspraak met de Provincie Gelderland. Dit doen we door middel van ondersteuning van de deelnemers voor individueel natuurbeheer (de SNL regeling).
Van het aanvragen tot daar waar nodig ondersteuning en begeleiding in de uitvoering.
Hiervoor worden de volgende onderdelen worden ingezet:

1. Jaarlijkse aanvraag

Dit begint met een keukentafelgesprek waarbij de voorwaarden en mogelijkheden voor deelname worden toegelicht.

a. Gekoppeld aan dit bezoek is een bezoek aan de natuurterreinen en/of landschapselementen waarvoor beheersubsidie wordt aangevraagd.

b. Wordt de uitgangssituatie mede met foto’s in beeld gebracht.

c. Ondersteuning bij het opstellen van het Kwaliteitshandboek en werkplan.

d. Begeleiding van de administratieve procedure van de subsidieaanvraag.

2. Subsidies

Voor onderstaande doelen kan subsidie worden aangevraagd:

- Beheersubsidie
- Bijdrage voor openstelling
- Bijdrage voor toezicht en handhaving
- Bijdrage voor monitoring

3. Kennisbevordering

Gedurende de looptijd van de subsidieperiode heeft NC VALA de wens om regelmatig bijeenkomsten te organiseren waar deelnemers over specifiek natuurbeheer geïnformeerd worden.

4. Monitoring

Voor deelnemers wordt jaarlijks subsidie voor monitoring aangevraagd. Natuurcollectief VALA zal de jaarlijkse monitoring – laten – uitvoeren. De rapportage wordt integraal aan de provincie geleverd.

De individuele deelnemers ontvangen zo gespecificeerd als mogelijk de rapportage voor hun eigen natuurterrein(en). De monitoring vindt plaats in afstemming met de Provincie Gelderland. In principe worden de natuurterreinen eenmaal per 6 jaar gemonitord op:

- Flora
- Broedvogels
- Sprinkhanen en libellen
- Vlinders

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief VALA kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.