Natuurcollectief Drenthe


Natuurcollectief Drenthe (NCD)

Stichting Natuur Collectief Drenthe (NCD) is in 2016 opgericht om gehoor te geven aan de veranderde manier van subsidie aanvragen voor bos- en natuurbeheer. De Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vereist per 1 januari 2017 dat:

1. Een aanvraag minstens 75 ha groot dient te zijn
2. De aanvragers- beheerders individueel gecertificeerd zijn

Elke provincie heeft ongeveer dezelfde regels voor de aanvragers van SNL ingevoerd.
Voor Drenthe is per 1 januari 2018 de aanvraaggrootte naar 150 hectare gegaan.
Voor beheerders met minder dan 150 ha is aansluiten bij een collectief noodzakelijk. Beheerders met een aanvraag van meer dan 150 ha zijn trouwens ook van harte welkom bij NCD

NCD combineerde tot en met 2024 voor de individuele deelnemers een gezamenlijke aanvraag voor subsidie SNL bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na beoordeling en beschikking door RVO volgt, na afloop van het subsidiejaar, de betaling van de subsidie aan NCD.

NCD betaalt de subsidiebedragen vervolgens door aan de deelnemers.

Met ingang van de aanvraag SNL 2025 wordt rechtstreeks bij de Provincie Drenthe aangevraagd. Voor u als deelnemer verandert er in deze niets.

NCD overlegt met de Provincie Drenthe in een vroeg stadium van een aanvraag over eventuele onvolkomenheden in de Natuur Beheerplan Kaart, deze kaart is namelijk leidend voor het kunnen aanvragen van subsidie in het kader van SNL. Ook wordt overleg met de Provincie gevoerd over de zogenaamde Ambitiekaart, dit is een onderdeel van het Natuurbeheerplan van de Provincie Drenthe. (zie voor uitgebreide informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeheer/)

NCD brengt voor de totale dienstverlening per jaar een bedrag in rekening bij de deelnemers. Dit bedraagt 3% van het subsidiebedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500.

NCD verzorgt voor ongeveer 30 deelnemers met gezamenlijk ongeveer 1300 ha de aanvraag SNL .

Iedere deelnemer van het collectief moet individueel gecertificeerd zijn. Voor de certificering wordt samengewerkt met Part-NerPart-Ner is opgericht om de individuele beheerders de mogelijkheden te bieden om aan de eisen van de provincies met betrekking tot certificering te voldoen. Ook Part-Ner brengt jaarlijks een bedrag in rekening bij de deelnemer. Zie voor meer informatie de website van Part-Ner. (www.part-ner.nl)

NCD werkt nauw samen met de andere provinciale Natuurcollectieven binnen Natuur Collectieven NederlandNCN. (www.natuurcollectieven.nl)

Als uw beschikking dit jaar afloopt en u wilt opnieuw voor een beheervergoeding in aanmerking komen voor het komende jaar dient u vroegtijdig (dit is mei-juni) contact  op te nemen met NCD of Part-Ner. Dan is er voldoende tijd om ook de certificering rond te krijgen.


Voor verdere informatie kunt u zich tot onderstaande personen wenden.

Bert Speulman, secretaris van NCD tel.: 06 103 212 49, email: bert@heidehof.org of
Geert Jeurink, penningmeester van NCD, email: info@natuurcollectiefdrenthe.nl

Frederike Scholten, administratie NCD, email: snl@natuurcollectiefdrenthe.nl tel: 06 830 241 65

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Drenthe kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


NC Drenthe

Bert Speulman: 06 103 212 49
Geert Jeurink:   06 550 187 69

Nijend 28
9465 TR Anderen