Natuurcollectief Drenthe


Natuurcollectief Drenthe

Stichting Natuur Collectief Drenthe( NCD) is in 2016 opgericht om gehoor te geven aan de veranderde manier van subsidie aanvragen voor bos- en natuurbeheer. De Subsidieregeling Natuur en Landschap(SNL) vereist per 1 januari 2017 dat:

1. Een aanvraag minstens 75 ha groot dient te zijn
2. De aanvragers- beheerders individueel gecertificeerd zijn

Elke provincie heeft ongeveer dezelfde regels voor de aanvragers van SNL ingevoerd.
Voor Drenthe is per 1 januari 2018 de aanvraaggrootte naar 150 hectare gegaan.
Voor beheerders met minder dan 150 ha in een aanvraag is aansluiten bij een collectief noodzakelijk. Beheerders met een aanvraag van meer dan 150 ha zijn ook van harte welkom bij NCD

NCD verzorgt voor de individuele deelnemers een gezamenlijke aanvraag voor subsidie SNL bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na beoordeling en beschikking door RVO volgt, na afloop van het subsidiejaar, de betaling van de subsidie aan NCD. NCD betaalt de subsidiebedragen vervolgens door aan de deelnemers.

NCD overlegt met de Provincie Drenthe in een vroeg stadium van een aanvraag over eventuele onvolkomenheden in de Natuur Beheerplan Kaart, deze kaart is namelijk leidend voor het kunnen aanvragen van subsidie in het kader van SNL. Ook wordt overleg met de Provincie gevoerd over de zogenaamde Ambitiekaart, dit is een onderdeel van het Natuurbeheerplan van de Provincie Drenthe. (zie voor uitgebreide informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeheer/)

NCD brengt voor de totale dienstverlening per jaar een bedrag in rekening bij de deelnemers. Dit bedraagt 3% van het subsidiebedrag met een minimum van € 50 en een maximum van €1500.

NCD verzorgt voor 30 deelnemers met gezamenlijk ongeveer 1100 ha de aanvraag SNL voor het jaar 2021.

Iedere deelnemer van het collectief moet individueel gecertificeerd zijn. Voor de certificering wordt samengewerkt met Part-Ner. Part-Ner is opgericht om de individuele beheerders de mogelijkheden te bieden om aan de eisen van de provincies met betrekking tot certificering te voldoen. Ook Part-Ner brengt jaarlijks een bedrag in rekening bij de deelnemer. Zie voor meer informatie de website van Part-Ner. (www.part-ner.nl)

NCD werkt nauw samen met de andere provinciale Natuurcollectieven binnen Natuur Collectieven Nederland, NCN. (www.natuurcollectieven.nl)

Als uw beschikking dit jaar afloopt en u wilt opnieuw voor een beheervergoeding in aanmerking komen voor het komende jaar dient u vroegtijdig (dit is mei-juni) contact  op te nemen met NCD of Part-Ner. Dan is er voldoende tijd om ook de certificering rond te krijgen.


Voor verdere informatie kunt u zich tot onderstaande personen wenden.

Dit kan door via onderstaande knop het antwoordformulier te downloaden en in te vullen en vervolgens op te sturen naar de genoemde adressen, of te bellen of mailen met:

Bert Speulman, secretaris van NCD tel.: 06 10321249, email: bert@heidehof.org of
Geert Jeurink, penningmeester van NCD, tel.: 06 55018769, email: geesloo@gmail.com

De activiteiten van NCD worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Drenthe.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Drenthe kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


NC Drenthe

Bert Speulman: 06 10321249
Geert Jeurink:   06 55018769

Nijend 28
9465 TR Anderen