Natuurcollectief Drenthe


NC Drenthe

Natuurcollectief Drenthe

Stichting Natuur Collectief Drenthe( NCD) is in 2016 opgericht om gehoor te geven aan de veranderde manier van subsidie aanvragen voor bos- en natuurbeheer. De Subsidieregeling Natuur en Landschap(SNL) vereist per 1 januari 2017 dat:

1. De aanvraag minstens 75 ha groot dient te te zijn
2. De aanvragers- beheerders individueel gecertificeerd zijn

Elke provincie heeft ongeveer dezelfde regels voor de aanvragers ingevoerd.
Voor Drenthe is per 1 januari 2018 de aanvraaggrootte naar 150 hectare gegaan.

NCD doet voor de individuele aanvragers de aanvraag voor subsidie SNL bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na beoordeling en beschikking door RVO volgt de betaling van de subsidie aan NCD. NCD betaalt de subsidiebedragen vervolgens door aan de deelnemers. NCD overlegt met de Provincie Drenthe in een vroeg stadium van een aanvraag over eventuele onvolkomenheden in de Natuur Beheerplan Kaart, deze kaart is namelijk leidend voor het kunnen aanvragen van subsidie in het kader van SNL. Ook wordt overleg met de Provincie gevoerd over de zogenaamde Ambitiekaart, dit is een onderdeel van het Natuurbeheerplan van de Provincie. (zie voor uitgebreide informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeheer/)

NCD brengt voor de totale dienstverlening een bedrag in rekening bij de deelnemers. Dit bedraagt 3% van het subsidiebedrag met een minimum van € 50 en een maximum van €1500, deze tarieven zijn landelijk voor alle deelnemers gelijk. Tegelijk zijn we hiermee goedkoper dan de Bosgroepen of andere individuele trajecten.

NCD verzorgt voor 20 deelnemers met gezamenlijk ongeveer 370 ha de aanvraag SNL voor de jaren 2017. De lopende aanvraag voor 2019 betreft vijf aanvragers

De aanvragen 2017 en 2018 zijn-  na goed overleg met de provincie-  succesvol ingediend bij RVO en hebben geresulteerd in beschikkingen. De subsidiebedragen over 2017 zijn in 2018 betaald aan de deelnemers. De subsidiebedragen over 2018 zullen in het vroege voorjaar van 2019 door NCD aan de deelnemers worden betaald.

Iedere deelnemer aan het collectief moet individueel gecertificeerd zijn. Voor de certificering wordt samengewerkt met Part-Ner. Part-Ner is opgericht om de individuele beheerders de mogelijkheden te bieden om aan de eisen van de provincies met betrekking tot certificering te voldoen. Zie voor meer informatie de website van Part-Ner. (www.Part-Ner.nl)

NCD werkt nauw samen met de andere natuurcollectieven in Nederland binnen Natuur Collectief Nederland NCN. (www.natuurcollectieven.nl)

Om deel te nemen aan de aanvraag voor het komende jaar (de aanvraag in 2019 voor de subsidie over het jaar 2020) dient vroegtijdig (dit is mei-juni) contact te worden opgenomen met NCD of Part-Ner.

Dit kan door via onderstaande knop het antwoordformulier te downloaden en in te vullen en vervolgens op te sturen naar de genoemde adressen, of te bellen of mailen met:

Bert Speulman, secretaris van NCD tel.: 06 10321249, email: bert@heidehof.org of

Geert Jeurink, penningmeester van NCD, tel.: 06 55018769, email: geesloo@gmail.com

 

De activiteiten van NCD worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Drenthe.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Drenthe kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


NC Drenthe

Bert Speulman: 06 10321249
Geert Jeurink:   06 55018769

Nijend 28
9465 TR Anderen